اعضای تیم

اعضای تیم

اعضای تیم

جان استون داک

موسس

جین دو

طراح وب

مری

سئو

جنیفر

مدیرعامل

مورگان

مدرس

ریچ

خواننده

کن

خواننده

ریکاردو

توسعه دهنده